U heeft het recht dit contract te annuleren en uw ISKO Vital™ bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit krijgt van het laatste goed. Let op: om uw bestelling te retourneren moet het product alle originele labels bevatten en in de originele verpakking zitten. Als u vragen heeft over hoe u de goederen kunt retourneren, neem dan hier contact met ons op en wij zullen u verder helpen.


Hoe te retourneren

Om uw bestelling te retourneren:

1. Ga naar deze website https://www.retourneren.nl/iskovital
2. Login met uw postcode en het bestelnummer dat u per mail hebt ontvangen bij de bevestiging van het versturen. (voorbeeld #45360).
3. Geef uw retoursredenen in.
4. Nadat wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen, heeft u het betaalde geld binnen 14 dagen terug op uw rekening.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over uw beslissing om te annuleren vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verstuurt.

In geval van herroeping door u zullen wij alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste wijze van gewone levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de datum waarop wij in kennis zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen tot terugbetaling overgaan met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten moeten maken als gevolg van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen, of totdat u bewijs heeft geleverd van terugzending van de goederen, afhankelijk van welke voorwaarde het eerst wordt vervuld.
U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de datum waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van deze termijn terugzendt. (U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen).
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Neem contact met ons  op als je vragen hebt over het terugsturen van je bestelling.  Recht van Terugtrekking


U heeft het recht om de overeenkomst te herroepen, binnen veertien dagen na de dag waarop u, of de door u aangewezen persoon, alle Product(en) van uw bestelling heeft ontvangen. U hoeft ons niet te motiveren waarom u dit wilt doen (dit wordt het herroepingsrecht genoemd).


Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit op elke gewenste manier doen, zolang u ons maar ondubbelzinnig via e-mail laat weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Het staat u vrij het modelformulier in de bijlage bij de Algemene Voorwaarden te gebruiken en aan ons terug te sturen. Wij zullen u bevestigen dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht. Retourneer het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, zulks ingaande op de dag nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht. Het (de) betreffende product(en) kunt u sturen naar het in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden genoemde adres voor het retourneren van producten.


U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van de behandeling van het product, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle producten in dezelfde staat moeten worden geretourneerd als waarin ze zich bevonden op het moment van ontvangst; de producten mogen niet beschadigd, bevuild, gewassen, gewijzigd of gedragen zijn (anders dan om het product te passen) en eventuele labels of etiketten moeten intact zijn.


Als een product in aanmerking komt voor een restitutie, zal ISKO Vital een dergelijke restitutie betalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw wens om gebruik te maken van uw recht op herroeping.


U ontvangt een terugbetaling van het totaal betaalde bedrag (inclusief de standaard verzendkosten voor het verzenden van de producten naar u). De reguliere kosten voor retourzendingen zijn afhankelijk van uw locatie. Deze kosten dient u zelf te betalen. Uw restitutie zal worden uitbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de Bestelling.

Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel is niet van toepassing:1. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.
2. Overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering werden ontzegeld.

Pre-loader
Nederlands